Principeverklaring van onze Loge

  1. De A:.L:. Salvador Allende in het Oosten Antwerpen is gegroeid uit de in 1962 opgerichte moederloge "Georges Beernaerts" die in haar principeverklaring de democratisering van de traditionele vrijmetselarij als voornaamste doelstelling vooropstelde. Wij onderschrijven deze principeverklaring.
  2. De A:.L:. Salvador Allende wil de van oudsher gevestigde maçonnieke principes binnen de noden van ons actueel maatschappijbeleid beleven, zowel in logeverband als in het dagelijks leven.
  3. Wij huldigen het pluralisme. Al wat op basis van autoriteit of dogma wordt opgelegd is ons vreemd, maar we zijn bereid een open dialoog te voeren met elkeen die op zoek is naar waarden die het leven een diepere zin kunnen geven.
  4. Revolutie is voor ons een herwaardering van het bewuste streven naar een samenleving, gebaseerd op de al te zeer ontwaarde principes van verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en naastenliefde. Dit is onze levensstijl: niet onverdraagzaamheid maar onwetendheid is in wezen de oorzaak van de splitsing der wegen van uiteenlopende zienswijzen. De woorden van onze betreurde B:. Allende indachtig: "Ik richt mij tot de arbeider, tot de boer, tot de intellectueel, tot hem die nog lang zal vervolgd worden, want het fascisme ageert al lang".
  5. Wij zullen zoeken naar alles wat ons verenigt door onszelf en elkaar beter te leren kennen in volkomen samenhorigheid. Wij zullen de onzichtbare Tempel van het geheel der dingen helpen voltooien door aan onszelf en voor de gemeenschap te arbeiden.
  6. Wij geloven in de mens en zijn toekomst. De laatste boodschap van B:. Allende luidde: "De dag is niet veraf dat men opnieuw een brede weg zal zien opengaan waarlangs de vrije mens zal komen om een beter leven op te bouwen. Men zal mij altijd horen..."

O:. Antwerpen
5974