Inhoudsopgave

De bijeenkomsten op woensdagavond

Lezingen / Comparitie

Plechtige bijeenkomsten: Open Loge

Gelegenheden met de partners

Voorlichtingsavonden

Algemene ledenvergaderingen

Broederschap en vriendschap

Werktafel

 

 

De bijeenkomsten op woensdagavond.....

 

De leden van onze loge komen eens in de week, vier maal per maand, op woensdagavond, bijeen. Het werkjaar, ofwel de periode dat we bijeenkomen, loopt van september tot juni.

 

 Globaal kunnen de bijeenkomsten onder vijf noemers gevat worden, namelijk: 

  • de lezingenavonden (dit noemen wij een "comparitieavond"), 

  • plechtige bijeenkomsten: Open Loge

  • gelegenheden gezamenlijk met de partners van de broeders 

  • de voorlichtingsavonden 

  • algemene ledenvergaderingen

 

 

Lezingen / Comparitie

De lezingen-, ofwel comparitie-avonden verlopen in een ontspannen en prettige sfeer. Om ongeveer 20:00 uur komen de meeste leden aan en heeft iedereen eerst de gelegenheid om een kop koffie te drinken en met elkaar te praten. Rond 20:15 uur begint het officiŽle deel van de avond, namelijk de opening van de bijeenkomst volgens een eeuwenoude traditie. 

Na de opening volgen eerst de gebruikelijke 'huishoudelijke' dingen, zoals bij elke vereniging de gewoonte is, waaronder: Kennisgevingen van leden die afwezig zijn, het behandelen van de ingekomen stukken etc.

Daarna volgt meestal een lezing (vrijmetselaren noemen dit een "Bouwstuk") van een broeder van de loge of een broeder uit een andere loge. Het zijn overigens niet alleen broeders die Bouwstukken opleveren, want wij streven er naar om ook deskundigen op een bepaald gebied van buiten de vrijmetselarij uit te  nodigen om te spreken. 

De onderwerpen van de Bouwstukken lopen zeer uiteen, bijvoorbeeld over specifieke vrijmetselaarszaken of over filosofische, maatschappelijke, esoterische, ethische onderwerpen. Aangezien wij een besloten broederschap vormen, is er in deze lezing - voor Broeders die daar behoefte aan hebben - ook de ruimte en geborgenheid om een bouwstuk met een meer persoonlijke inhoud op te leveren. In onze Werktafel (een ander woord voor agenda), kunt u een indruk krijgen van de onderwerpen die zoal aan de orde komen.

Na het Bouwstuk vindt er iets zeer kenmerkends voor de Vrijmetselarij plaats, namelijk een gedachtenwisseling omtrent het opgeleverde Bouwstuk, volgens een oude traditie. Hierin komt sterk naar voren dat het onderling respecteren van ieders mening, visie of overtuiging hoog in het vaandel staat. We wisselen onderling onze denkbeelden en meningen uit en, in plaats van te discussiŽren, leggen wij onze meningen en denkbeelden naast elkaar.

Na afloop blijven we meestal nog even gezellig samen voor een drankje en een praatje.      terug naar begin van pagina

 

Plechtige bijeenkomsten: Open Loge

Een aantal keren per jaar houden we een zogenaamde Open Loge; avonden met een officieel karakter. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de opening en sluiting van het werkjaar (verenigingsjaar dat loopt van september tot juni) en de toelating van een nieuw lid.

Op zo'n avond komen wij bijeen in feestelijke kleding, waarbij men kan kiezen tussen een rokkostuum, smoking of een donker pak. Tijdens een Open Loge vindt er een samenspraak plaats volgens een eeuwenoude Vrijmetselaarstraditie. Wij noemen dit het opvoeren van een rituaal. Hierbij hebben wij een ruimte met een zeer sfeervolle ambiance gecreŽerd, welke wij de tempel noemen. In dit rituaal en de wijze waarop de tempel vormgegeven, wordt gebruik gemaakt van symboliek waarin in principe eenieder, ongeacht geloofsachtergrond of wereldbeeld, zich wel iets bij kan voorstellen. De symbolen die in dit, laten we noemen, 'zinnebeeldig spel' gebruikt worden,  zijn afkomstig uit de bouwsymboliek, zoals deze reeds eeuwen geleden werden gebruikt door de vrije metselaren, ofwel de bouwlieden die door Europa trokken en meewerkten aan de kathedraalbouw. Na deze serieuze gebeurtenis volgt er een gezellige maaltijd.       terug naar begin van pagina

 

Gelegenheden met de partners

Een of meerdere keren per jaar vindt er een festiviteit met de partners van de broeders plaats. Zo wordt er ieder jaar een nieuwjaarsborrel georganiseerd en vindt er soms een Open Loge (officiŽle avond in feestkleding) gezamenlijk met de partners plaats. 

 terug naar begin van pagina

 

Voorlichtingsavonden

De bijeenkomsten van een loge hebben een besloten karakter, maar aangezien wij open staan voor nieuwe leden organiseren wij periodiek een open avond voor belangstellenden. Naast dat niet-leden dan in de gelegenheid worden gesteld om nader kennis te maken met de vrijmetselarij, biedt het voor belangstellenden een goed middel om zich verder te oriŽnteren omtrent een eventueel lidmaatschap. Tevens kan men dan alvast een beeld vormen van onze loge en de daarin opgenomen broeders. Soms wordt er specifiek een voorlichtingsavond georganiseerd voor kennissen of familie van broeders. Echter, ook is er sprake van avonden waarop in principe iedereen die belangstelling heeft of nieuwsgierig is welkom is.    terug naar begin

 

Algemene ledenvergaderingen

Aangezien wij een vereniging vormen, is er periodiek een algemene ledenvergadering, waarin de onderwerpen aangaande de vereniging, ofwel de loge, aan de orde komen.      

 

Broederschap en vriendschap

De Loge biedt de broeders gelegenheid om elkaar goed te leren kennen. Gaandeweg zie je dan ook dat er vriendschappen 'voor het leven' ontstaan. Niet alleen de eigen loge biedt deze mogelijkheid, want het bezoeken van andere loges is iets wat ook regelmatig voor kan komen, en ook daarin zij volop mogelijkheden voor contacten. Hierdoor ontstaan activiteiten die niet perse door de loge zijn georganiseerd, maar door de individuele broeders met elkaar.   

terug naar begin van pagina

 

Werktafel

Wanneer vrijmetselaren spreken over een Werktafel, dan hebben zij het over de agenda van de loge. Hierin staan per maand alle activiteiten en belangrijke mededelingen vermeld.

Ten behoeve van de leden van de orde en belangstellenden is onze werktafel online bezichtigen. Dit biedt een overzicht van wat er zoal wordt georganiseerd.   terug naar begin van pagina

 

Om de  Werktafels te bezichtigen, klik hier

 

 

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap en u wilt een persoonlijk gesprek? Ga dan naar de Contact/lidmaatschap pagina 

 

 

 

 

 

WERKTAFELS